Benet toteutti energiainvestointiselvityksen Saarijärven seurakunnalle

4 kesäkuu 2023

Suomen evankelisluterilaisen kirkon tavoitteena on luopua öljylämmityksestä ja fossiilisilla tuotetun sähkön käytöstä 2025 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen. Seurakunnat omistavat paljon kiinteistöjä ja useiden lämmityksessä käytetään edelleen öljyä. Lisäksi osa kiinteistöistä kuten kirkot ovat todella vanhoja ja lämmitys on toteutettu kiinnostavilla ratkaisuilla.

Benet Oy teki Saarijärven seurakunnalle energiainvestointiselvityksen, jonka tärkein tavoite on löytää kustannustehokkaimmat vaihtoehdot öljystä luopumiseen sekä keinot kiinteistöjen energian kulutuksen vähentämiseen. Toisena tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä mahdollisimman paljon.

Seurakunnan tilojen käyttökapasiteetti vaihtelee ja saattaa olla hyvin alhainen, jolloin lämpötilojen älykkäällä ohjauksella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Kiinteistöjen erilaiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset vaativat ohjauksen hyvää suunnittelua sekä ammattimaista käyttöä.

Selvityksessä vertailtiin lämmitysmuotojen keskinäistä teknistaloudellisuutta erityyppisillä lämmitysratkaisuilla ja palvelumalleilla. Investointien takaisinmaksuajat olivat lyhimmillään alle kolme vuotta. Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksesta kokonaisenergian kulutus vähenisi kymmenisen prosenttia. Jossain tapauksissa öljystä luopuminen on todella kannattavaa.

Lämmitysmuotojen hiilidioksidipäästöt laskettiin ja tarkasteltiin niiden vaikutusta seurakunnan energiankäytöstä syntyneisiin hiilidioksidipäästöihin. Öljystä luopumisen sekä muiden ehdotettujen toimenpiteiden ansiosta päästöt vähenisivät 68 % noin 222 tonnia. Jokaista seurakuntalaista kohden vähennys olisi lähes 23 kg.

Korvattaessa fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät, mutta vertailua tehtäessä on hyvä huomioida kaikki mahdolliset lämmitysmuodot. Kaukolämpö on usein taloudellisin vaihtoehto, jos kaukolämmöntuotannon päästöt ovat alhaiset on se paras vaihtoehto.

Kiinteistöjen sijaitessa kaukolämpöverkon ulkopuolella on pumpputekniikkaan perustuva lämmitys todennäköisesti kannattavin. Mutta sähkön hinta vaikuttaa kannattavuuteen sekä alkuperä kokonaispäästöjen määrään.

Hyvin toteutettu energiainvestointiselvitys antaa selkeän kuvan nykyisestä energian kulutuksesta sekä niistä syntyvien päästöjen määrästä. Selvityksen tuloksena syntyy raportti, jonka sisältämät kiireellisyysjärjestyksessä olevat toimenpide-ehdotukset auttavat tekemään päätöksiä tulevista investoinneista.

Jouni Järvinen                     Sanna Oikari

Energia-asiantuntija           Projektipäällikkö

050 528 9766                      0408679441

www.benet.fi                      www.benet.fi