Kansainväliset projektit

Kansainväliset projektit

Voimalaitoshankkeiden kehittäminen Vietnamissa. 2019-2020

Energy and Environment Partnership with the Mekong Region (EEP Mekong), Vienamissa 2017-2019

Smart regions, AMR

Tiedon hyödyntäminen palvelutarjonnassa sähkön käyttäjille 2010 - 2012

BIOCLUS, Bioenergia-alan kansainvälisen yhteistoiminnan kehityshanke, osaprojektin vetäjä, 2009 - 2011

Yhteisvientihankkeen koordinaattori, seitsemän bioenergiatoimijan yhteinen viennin käynnistys/kasvu hanke: Bioenergia-alan yrityksille yhteinen markkinakatsaus, suunnitelmat vientitoiminnan suuntaamiseksi, yhteisen materiaalin tuottaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu 2009 - 2010

Voimalaitoksen layout- sekä polttoaineen toimituksen ja vastaanoton suunnittelu, Dalkia Ranska (2009)

Työssä kartoitettiin voimalaitoksen optimaalinen paikka ja suunniteltiin layout tehdasalueelle, jossa oli paljon rajoituksia laitoksen sijainnin suhteen. Voimalaitoksen ja polttoaineen vastaanoton layout suunniteltiin viidelle eri vaihtoehdolle, joista valittiin kustannus-hyöty analyysin perusteella optimaalisin edelleen kehitettäväksi. Polttoaineen varastointi, haketus ja murskaus, sekä vastaanotto suunniteltiin yksityiskohtaisesti.

Kielcen Teknologiakeskus, Puola: Uusiutuvan energian mahdollisuudet Swietokrzyskien alueella (2009)

Hankkeessa selvitettiin uusiutuvan energian mahdollisuudet ja hyödyntämistavat Swietokrzyskien alueella.

Biomassapolttoaineiden hankinnan ja energiantuotannon koulutus, Dalkia Ranska (2008)

Tutustumiskäynnit biomassapolttoaineiden tuotanto- ja käyttökohteisiin ja koulutus biomassapolttoaineiden korjuusta, käsittelystä ja poltosta, sekä eri polttoteknologioista ja niiden eduista (arina- ja leijukerrosteknologiat).

Biomassalaitoksen kannattavuus kaukolämmön ja sähkön tuotannossa (Latvia, 2008)

Uuden lämpökeskuksen/CHP-laitoksen kannattavuustarkastelu.

Lämpöyrittäjyysliiketoiminnan käynnistämisen tukeminen (Ranska, 2008)

EO2, pellettivalmistajan avustaminen lämpöliiketoiminnan käynnistämisessä. Pellettilämmityksen kannattavuusvertailujen laatiminen, pellettilämmityksen argumentointi nykyisin öljyä tai kaasua käyttävälle asiakkaalle.

Biomassapolttoaineiden tuotantoketjujen optimointi (Portugali, 2007), asiakas Enerforest (Soporcel Portucelin tytäryhtiö)

Katselmointiin metsäteollisuuden raaka-aineen hankintaan integroidut metsäbiomassapolttoaineiden tuotantoketjut ja tunnistettiin kehityskohteet, jonka avulla tuotantoketjujen toimintaa pyrittiin optimoimaan. Polttoaineina olivat männyn ja eukalyptuksen hakkuutähteet, metsäpalojen vaurioittamat puut sekä kannot.

5EURES - Five European Res Heat Pilots

EU-osarahoitteinen hanke, jossa edistettiin biopolttoaineiden käyttöä lämmityksessä. Erityisesti pyrittiin kehittämään toimivia biopolttoainemarkkinoita ja toimivia toimitusketjuja kohdemaissa. Suomalaisten panos kouluttajana oli hankkeessa merkittävä.

Propellets - Promoting European Pellet Heating Systems in the Market

EU-osarahoitteinen hanke, jossa edistettiin pellettien käyttöä kohdemaissa. Suomessa kohdealueena oli erityisesti Hirvaskankaan alue, missä saatiin syntymään uusi lämpöyrittäjä ja useita pellettilämmityskohteita.